آکورد ماه و ماهی از حجت اشرف زاده

آکورد گیتار ماه و ماهی از حجت اشرف زاده 

Hojjat Ashrafzadeh –  Mah o Mahi Guitar Chord

 ریتم 6/8 گام اصلی Em


2( BmـــــCـــــBmـــــEm )

تو Emماهیو من Bmماهی این برAmکه ی Emکاشی

تو Emماهیو من Bmماهی این برAmکه ی Emکاشی

اندCوهٍ بزرDگی ست زمانی Amکه نباEmشی

اندCوهٍ بزرDگی ست زمانی Amکه نباEmشی ــــC

آه از Amنفسِ Emپاکٍ تو و Dصبحِ نشاEmبور

از Bmچشمِ تو و Amچشمِ تو و Cحجره ی فیروBmزه تراEmشی Bmــــ Em

پلکیEm بزن ای Dمخزنٍ اسرCار که هرBm بار

فیروDزه و اCلماس به Bmآفاق Emبپاشی

هرEmگز به تو دDستم نرسد Cماهٍ بلندمBm

اندDوهٍ بزرCگی ست چه باBmشی چه نباEmشی

ایAm بادٍ سبک Emسار ، ایAm بادٍ سبک Emسار

Dمرا بگذر و بگذCار ، مرا Dبگذر و بگذارEm

هشدAmار که آرBmامشِ ما C را  Am   نخراBm شی آه  Em ــــ D ــــ C ـــــ D ـــــ Bm ـــــ Am ـــــ C ـــــD ـــــ Em EmــــDـــــCـــــAmـــــBmـــــDـــــCـــــAm

 

تو ماهیو من ماهی این برکه ی کاشی …

EmــــAmـــــCـــــEmـــــDـــــCـــــAmـــــBmــــDــــCـــــAm

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا