آکورد مینای دل از هایده

Haydeh – Minaye Del Chord

ریتم 6/8 سنگین

Cmخودم تنها Cm7تنها F7دلم Cmچو شام بی E♭فردا F7دلم Cmچو E♭کشتی F7بی ناخدا به سینه دریا دلم
E♭به سینه Cmدریا دلم
Cmتو ای خدایE♭ مهرF7بان Cmتو ای پناه بی F7کسان Cmبه سنگ غم F7مشکن دگر چو شیشه مینا E♭دلم چو شیشه مینا دلم
Fتو هم برو F#ای بی Fوفا مبر بر لب B♭mنام E♭مرا Fدل تنگمB♭m بیگانهF شد نمیخواهد B♭mدیگر Cmتورا
Cmنشان من F7دیگر مجوCm حدیث E♭دل دیگر F7مگو Cmدلم E♭شکستهF7 زیر پا نمیخواهد دیگر تورا
E♭نمیخواهد دیگر Cmتورا
Cmتو ای خدایE♭ مهرF7بان Cmتو ای پناه بی F7کسان Cmبه سنگ غم F7مشکن دگر چو شیشه مینا E♭دلم چو شیشه مینا دلم
Fتو هم برو F#ای بی Fوفا مبر بر لب B♭mنام E♭مرا Fدل تنگمB♭m بیگانهF شد نمیخواهد B♭mدیگر Cmتورا
Cmنشان من F7دیگر مجوCm حدیث E♭دل دیگر F7مگو Cmدلم E♭شکستهF7 زیر پا نمیخواهد دیگر تورا
E♭نمیخواهد دیگر Cmتورا
Cmتو ای خدایE♭ مهرF7بان Cmتو ای پناه بی F7کسان Cmبه سنگ غم F7مشکن دگر چو شیشه مینا E♭دلم چو شیشه مینا دلم

 

نت و تبلچر های هایده

4.9/5 - (17 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید