آکورد مه خراب از سینا حجازی

آکورد گیتار مه خراب از سینا حجازی

 Sina Hejazi –  Mehe Kharab  Guitar Chord

ریتم 6/8 گام اصلی Dm


Dmدیدی که چی شد آخرش عشقم پریده از سرش
Gmچشمون سیاه Dmبار دیگه رفت Gmبا یه دلدارDm دیگه
Dmقسم به جون مادرم شد دیگه بار آخرمGm دل ندم Dmو دل نگیرم
Gدیگه یار خوDmشگل نگیرم …
Amبه نام من Gmبوده بهF کام Gmدیگرون رفته مه Dmخراب من
Amروزا همش Gmگیجم آخهF شبا میادGm پیشم میاد به Dmخواب من
Gmحیله تو GچشماشDm بود چرا نفهمیدمGm یارم چهG کلاشDm بود چرا نفهمیدم
Fمن Gmگیج اونG اون Dmچشمای آهوFیی شدمGm یارم چهG نقاش Dmبود چرا نفهمیدم
Fتا کیGm میخواGی آدDmمارو Dبازی بدFی یه Gmروز بایدG جواب Dmبه یه بازی بدی
Fباید Gmتقاص Gقسم DmعباسوD بدی Fجواب Gmاین دلیG که Dmتنهاسو بدی
Dپارسال بهم Fگفتی دلت گیره یهGm اسیرGه خیلـDmـی ناDکسی
Dچطور دلتF میاد همونا که باGm من GداشتیDm از هموDنا با کسی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا