آکورد مترسک از عرفان طهماسبی

Erfan Tahmasbi – Matarsak Guitar Chord

 ریتم 6/8 سنگین


F#mمو براش میباریدُم تا تو خشکی نشینه C#m

 

F#mبراش میتابیدُم تا تو سرما نشینه C#m

مو براشF#m دریا شدُم او با برC#mکه میپرید

مو براشF#m فردا شدُم به گذشتهC#m میرسید

مو یه Dدنیا آرزو او جلوC#m پاشو میدید

صاف بودُم F#mعینِ دشت ولی باC#mهام صادق نشد

مو برF#mاش عشق شدُم ولی باC#mهام عاشق نشد

غرقِ Dعشقش میشدُم یک C#mدفعه قایق نشد

آی مترF#mسک چشاتو وا کن گندماC#mتو دزدیدن

آی مترF#mسک سر و صدا کن که کلاC#mغا رسیدن

ای مترDسک سر و صدا کن که کلاC#mغا رسیدن

C#mـــــDـــــC#mـــــF#mـــــC#mـــــF#m

همه F#mجا جارش زدُم مونو بیC#m صدا میخواست

مو براشF#m شفا بودُم او فقطC#m دوا میخواست

ما Dدوتامونه ولی او مونهC#m جدا میخواست

 

آی مترسک چشاتو وا کن گندماتو دزدیدن ….

F#mنمیدونُم دلُم C#mدیوونه ی کیستF#m اسیرِ نرگسِC#m مستونه ی کیست

F#mنمیدونُم دلِ سرC#mگشته ی ماF#m کجا میگرددو در خونه یC#m کیست

C#mـــــF#m

 


محبوب ترین آکورد های عرفان طهماسبی

آکورد گل مهتاب از عرفان طهماسبی

آکورد ماه مو از عرفان طهماسبی

آکورد تردید از عرفان طهماسبی

آکورد آهنگ های غمگین

4.7/5 - (23 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید