آکورد مستی از سینا پارسیان

Sina Parsian – Masti Guitar Chord

ریتم 4/4

بهF#m7 مستـDــی Bm7شب سپری شه
Bm7بیدار بمونی شاید از عشقت خبری شه
میگنF#m7 عشق به همین حال بدی و دربه دریشه
AشکستـF#mـــی Gبا دل F#mسنگت Em7منو شیشه به F#mشیشه
F#mنه میتونم ببرم عشقتو از یادG7 ای داد ایF#m داد
F#mدل من بعد تو دل داری نمیخواد G7ای داد ایF#m داد
رفتی و G7عشق تو از سکه نیوفتاد F#mای داد Em7ای داد
D7اتفاقات بدیG7 بعد تو رخ F#mداد
بهF#m7 مستـD7ــی Bm7شب سپری شه
Bm7بیدار بمونی شاید از عشقت خبری شه
میگنF#m7 عشق به همین حال بدی و دربه دریشه
AشکستـF#mـــی Gبا دل F#mسنگت Em7منو شیشه به F#mشیشه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا