آکورد منو درک کن از ژوان بند

Jouan Band – Mano Dark Kon Guitar Chord

ریتم 6/8


DmـــــAـــــFـــــCـــــGmـــــDm

منو Dmدرک کن من ازت Gmخالیم تو پیشِ Edimمنو مالِ من Dmنیستی

چقدر Fسخته پشتِ تو راGmهی بشم ببینم B♭تو دنباCلِ من Dmنیستی

منو Dmدرک کنG من هنوزCm عاشقم مثل Adimروزِ اول که دیدGmم تو رو

Cنمیگم تو هم عاشقم Fشو ولی اگه B♭هیچ Cحسی ندارDmی برو

به من Dmحسِ خوDبی نمیدی Gmولی براCی تو دیوونگی Fمیکنم

ببین B♭من چقدر عاشقم Gmکه هنوز کناAرت دارم زندDmگی میکنم

به من Dmحسِ خوDبی نمیدGmی ولی براCی تو دیووFنگی میکنم

ببین B♭من چقدر عاGm6شقم که هنوز Aکنارت دارم Dmزندگی Cمیکنم B♭ DmـــــAـــــFـــــCـــــGmـــــDm

کدوم Dmزخمِ کاریمو مرهم شدی کجا Gmعاشقانه رسیدی به من

ازت Cهیچ چیزی نمیخوGmام چون Fبخوامم تو Gmچیزی نمیدDmی به من

نگاه Dmکن هنوزم به راهی شدن ، به Gmکوچ اعتقادی ندارم ، برم

منو Cدرک کن ، قبل از Gmاین که یه روز همه Edimزندگیمو Dm بذارCم برB♭م

 

به من حسِ خوبی نمیدی ولی …

4.4/5 - (7 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا