آکورد من بدون تو از فرزاد فتاحی

Farzad Fattahi – Man Bedone To Guitar Chord

 ریتم 4/4

 

BmـــــGـــــF#mـــــBm

من بدوGنِ تو نمیتوF#mنستم ، خوابِ Aمن پر شده بود Emاز کابوس

تو بهG من جرF#mاتِ طوBmفان داAدی واسه آرF#mامشِ اینA اقیـGـانوF#mس

من واسهBm رد شدن از F#mتاریکی اسمی غیرA از تو نمیدوEmنستم

نبضِG این حادF#mثه تو Bmدستِ توA بود ، من بدونِF#m تو نمیـAـتوGنسـتمF#m

من بدوBmنِ تو نمیتوF#mنستم ، شایدA از حادثه Gمیترسیدم

راهِ پرBmوازمو گم F#mمیکردم ، اگه روAیاتو نمیـGـفهمیدم  F#m

مونده بوAدم تو عبورA از GبرزخF#m ، Bmروی مرAزِ قفس وG آزادیF#m

این تو بوAدی که Gمنو فهمـF#mـیدDی ، تو همونی F#mکه نجاتم دادی

2( GـــــF#mـــــAـــــGـــــF#mـــــEmـــــBm )

B  –

 

من بدونِ تو نمیتونستم ، شاید از حادثه میترسیدم …

5/5 - (6 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید