آکورد من باتوام از علیرضا عصار

Alireza Asar – Man Ba Toam Guitar Chord

 ریتم 4/4

 

A♭ـــــB♭ـــــCmـــــA♭ـــــB♭ـــــCm 2

من باE♭ توام پشتِ B♭همین پلکاA♭ی بسته

از آخرB♭ین برفی که تو Gmاسفند A♭اومد

یادم E♭میاد وقتی نفسهای B♭منو تو

مثل خیاFmبون زیرِ باGmرون بند اوCmمد

هنوزمCm بی هوا ، وقتی اون A♭لحظه ها

تو رو یاFmدم میاد ، نفسمB♭ میگـA♭ــیره  Gm

اون همه Fmخاطره ، سخته یاB♭دم بره

تو به خواA♭بم میای ، شب از اینـE♭ـجا Fmمیره Gm

هنوزمCm بی هوا ، وقتی اون A♭لحظه ها

تو رو یاFmدم میاد ، نفسمB♭ میگـA♭ــیره Gm

B♭ـــــGmـــــA♭ـــــFmـــــCm

GmـــــFmـــــE♭ـــــA♭

GmـــــGmـــــA♭ـــــFmـــــCm

GmـــــFmـــــE♭ـــــA♭ـــــB♭

میخوامCm فقط یه بارِ B♭دیگه اون A♭کسی که

دلواپسیهاB♭مو نفهمیدGmو  A♭ببینم

تو این شبِE♭ قطبی که فرداییB♭ نداره

بیدار میموFmنم که خورB♭شـیـدGmو ببینمCm

 

هنوزم بی هوا …

A♭ـــــB♭ـــــFmـــــA♭ـــــCm

GmـــــFmـــــB♭ـــــFmـــــGm

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید