آکورد ماه مو از عرفان طهماسبی

Erfan Tahmasbi – Mahe Mo Guitar Chord

ریتم 4/4

 


DmـــــAـــــGmـــــB♭ـــــCـــــDm Dmگُدی که به یادِ Cهمیم ز رنگ و ز ذاتِ همیمB♭ دلِ مونه ویرون مکنAm حالا که آبادِ همیمB♭ ، حالا که آبادِ FهمیمA Dmاگر تونی تنها ایرCی ، ایری ز پیشُمB شو به B♭شو
اگر مونوم با موAm بمون اگر مونوم با موB♭ بگو ، اگر مونوم با موF بگوA Gmسی مو مثل روز روشنه Dmستاره نیدم به شباAت
ماهِ موGmنی ، ماهِ مونی دینم به نات ، دینم به Amنات
ای آسمونِ بیB♭ کسی بنگر به حالِ مونه Amزار
اورِ سیانه بدرAار سی دلِ تنگِ مو ببـDmــــCـــــB♭ـــــAmــــــGmـــاAر
(  DmـــــAـــــGmـــــB♭ـــــCـــــDm  )2
Dmبس که بدGmی دیدی B♭ازم حالِ Aبدت خوب نشد
Dmبه صد زبوGmن گدی ولیB♭ دلِ مو Aآشوب نشد
Dmمو دردته Gmپس میزB♭نُم عینِ Aخیالُم نبود
Dmصدای Gmناله کردناB♭ت تو پَرِ شاAلُم نبود
Gmحالا مثل روز روشنهDm ستاره نیدم به شباAت
ماهِ Gmمونی ، ماهِ مونی دینم به Amنات ، دینم به نات
ای آسمونِ بیBm کسی بنگر به حالِ مونهAm زار
اورِ سیانه بدرAار سی دلِ تنگِ مو ببـDmــــCـــــB♭ـــــAmــــــGmـــاAر
Dmگُدی که به یادِ Dm7همیم

امتیاز دهی

3.8/5 - (9 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا