آکورد لیلی زیبای من از کسری زاهدی

Kasra Zahedi – Leylie Zibaye Man Guitar Chord

 ریتم 6/8 شاد

 

G#mدلبرم دیوانه وار Bشدم عاشقت نگار
C#mدلمو کجا میبریA تا کجا G#mمیبری
G#mیار از من غافلم Bپیش تو مانده دلم
C#mدلمو کجا میبری Aتا کجا G#mمیبری
C#mلیلی زG#mیبای من C#mعشق و روG#mیای من
C#mموج موG#mهای تو را Aدریا نداG#mرد جانمA دریا نداG#mرد
C#mتو نفس و G#mجانمیC#m دین و اG#mیمانمی
C#mمن حسادتG#m میکنم Aباران بباG#mرد بر سرتA باران بباG#mرد
C#mمن که جانم را به راG#mهت داده ام جانا نگاAهم کن
اگه دیوانه ام تو سر به راG#mهم کن
C#mعاشقی دیوانه میخوG#mاهی اگر جانا نگاAهم کن
بیا فکری به حال بغض و G#mآهم کن
C#mلیلی زG#mیبای من C#mعشق و روG#mیای من
C#mموج موG#mهای تو را Aدریا نداG#mرد جانمA دریا نداG#mرد
C#mتو نفس و G#mجانمیC#m دین و اG#mیمانمی
C#mمن حسادتG#m میکنم Aباران بباG#mرد بر سرتA باران بباG#mرد

4.9/5 - (7 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید