آکورد لیلا از بهروز صفاریان

آکورد گیتار لیلا از بهروز صفاریان

Behrouz Safarian – Leyla Guitar Chord

ریتم 4/4 گام اصلی Gm


Gm Gmتو کوچه پس کوچه A♭مردای غمگینِ Gmتنهایی میبینم

Gmاز روی کنجکاوی A♭پای دردِ دلِ Gmچندتایی میشینم

Fmیا شوخی میگیرن Gmیا فکر میکنن Cmیا زار میزنن

B♭بعضیا هم زل به A♭کوچه ی آخرِ E♭بازار FmمیزننGm Gmاینا همه یه گمشده Cmدارن Gmاسمشو به زبون نمیاCmرن

Fmمن حالو روزشونو Cmمیفهمم Gmآخه خودم یه گمشدهA♭ دارم

E♭اسمِ اینا Fmرو لیلا میذاGmرم

Cmلیلا چیکار Fmکردی با این Cmشهر

چراFm رفتی با اینCm قهر

چرا E♭هیشکی نشوB♭نیتو نداGmره

B♭لیلا غمت Fmسنگینه جوB♭نم

با اینکهFm نیمه جوB♭نم

خدا Fmکنه غمتGm تنهام نذاCmره

GmـــــFmـــــGmـــــFmـــــGmـــــCm Cmرویای داشتنت B♭فکرِ همیشم بود

E♭ای کاش دستِ تو A♭همینجا پیشم بود

Gmچیزی نگفتم Cتا که نفهمی

E♭تیشه زدی Fmجایی که ریشهGm م بود

Gmمیبینی عشقمونA♭ حرفِ مردم شده

Gmاسم تو توFm دنیا A♭میبینی پر شده

Gmمن تازه فهمــC7ــیدم Cلیلا یعنی چی

( E♭معنیِ Fmلیلا یعنی Gmگمشده )2

 

لیلا چیکار کردی با این شهر …

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید