آکورد لالایی از ماهان بهرام خان

Mahan Bahramkhan  – LaLaei Guitar Chord

 ریتم 6/8

 


EـــــAـــــF#mـــــA

بخوابA آروم تو آغوشم نکن F#mهرگز فراموشم

بخوابA آرومِ کنار من تو Eپاییزو بهارِ من

لالاAلالا تو مثل ماه بخوابC#m که شبB شده Aکوتاه

لالالالا گلِ گندم نشیG#m تو Aبیقراری G#mگم

2(  EـــــAـــــF#mـــــA  )

لالاC#mلالا گلِ Bمریم چشاتC#m رو هم میره Bکم کم

لالاAلالا گل Bیاسم ازت F#mمیخونه Bاحساسم

لالاF#لالا گلِ Aپونه عزBیزم رفته ازA خونه

لالاEلالا گلِ G#mزردم Aببین بیB تو پر از C#mدردم

Aببین بی تو پر از Eدردم

2(  C#mـــــG#mـــــA  )

C#mـــــBـــــAـــــF#ـــــG#mـــــAـــــC#mـــــF#

بخوابA آروم تو آغوشم نکن C#mهرگز فراموشم

بخوابA آرومِ کنار من تو C#mپاییزو بهارِ من

 

لالالالا گل پونه عزیزم رفته از خونه….

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید