آکورد لبخند بزن از رضا بهرام

Reza Bahram  – Labkhand Bezan Guitar Chord

 ریتم 6/8

 


Gدلبر جانم بی اجازه قلبِ ما Fبردی کجا Gبردی

Gای عشق جانم هر نفس را بی هوا بFردی کجا Gبردی

بیF منت تو را دوستG دارم

بیF علت تو راG میخواهم

Gلبخند بزن Dدیوانه جان Cمن که تو را دوست Gدارم

Emلبخند بزن Bmآرامِ جان Cلبخندِ تو را دوست Gدارم

دوست Cدارم تو را دوست Gدارم

GـــــCـــــGـــــCـــــBmـــــEmـــــGـــــCـــــDـــــG

 

دلبر جانم بی اجازه قلبِ ما بردی کجا بردی…

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا