آکورد کوک ایرانی از پاکان شیرازیان

Pakan Shirazian – Kooke Irani Guitar Chord

 ریتم 4/4

 

C#ـــــBmـــــC#mـــــD

بشین Dروبرومو چشامو ببین  ببین C#mآرزوهای من مسرین

Bmمحاله بمونیو عاشق نشی  محاC#له بمونیو نشی مثل من

صداDمو به احساسِ تو میسپرم …تا این C#mحالو روزو قضاوت کنی

به عشقِBm تو میخونم نت به نت میخوام C#موندنم رو حمایت کنی

F#mصدامو میبرم بالا ، C#mمیخوام ثابت کنم وقتی C#mتو باشی زندCmگیم کوکه

Bmبرات تو اوج میخونم ، C#تا روشن شه شبِ هرچی دلِ خاموشو متروکه

F#mصدامو میبرم بالا ، C#mمیخوام ثابت کنم وقتی C#mتو باشی زندCmگیم کوکه

Bmبرات تو اوج میخونم ، F#mتا روشن شه شبِ هرچی دلِ خاموشو متروکه

CmـــــC#mـــــF#mـــــC#ـــــBmـــــCmـــــC#mـــــF#m F#mـــــDـــــBm

غریDبی نکن با کسی که دلش  همیشه C#mبه سمتِ تو سُر میخوره

تا باBmور کنی مردِ این بازیه  تو دC#ستای دلشوره بُر میخوره

نذار Dفاصله از تو دورم کنه بگو C#mخط کشیا همه فرضین

دلاBmمون که از جنسِ آرامشن  به C#دنبالِ رویای بی مرزین

 

صدامو میبرم بالا …

C#ـــــBmـــــC#mـــــD

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا