آکورد خداوندان اسرار از همایون شجریان

Homayoun Shajarian – Khodavandane Asrar Chord

ریتم 2/4

Cmخداوند خداوندان اسرار
Cmزهی خورشید در خورشید انوار
Fmز عشق حسن تو خوبانCm مه رو
Fmز عشق حسن تو خوبانCm مه رو
A♭به رقص اندر مثال چرخCm دوار
Cmاگر خواهی عطای جاوندانی
Cmز عالم‌ های باقی ملک بسیار
Fmاز آن باده که ویرانی هوش است
Cmاز آن باده که ویرانی هوش است
Fmز شمس حق و دین Cmبستان و هش دار
Fmز شمس حق و دین Cmبستان و هش دار
Cmخداوند خداوندان اسرار
Cmزهی خورشید A♭در خورشید Cmانوار
Fmز عشق حسن تو خوبانCm مه رو
Fmز عشق حسن تو خوبانCm مه رو
Cmبه رقص اندر مثال Fmچرخ دوار

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا