آکورد خدانگهدار (گل خزان ندیده) از ویگن

Vigen – Gole Khazan Nadideh Chords

ریتم 4/4

Dmگل خزان ندGmیده Dmبهار نو Gmرسیده Dmکنون که میرویB♭ زین Gmگلزار
E♭خدا تو راDm نگهدار
Dmبود طنین B♭آوای Gmتو . E♭کنون به گوشم ایDm یار
Dmپیام من تو بشنو Cخدا تو راF نگهدار
Dmدو چشم من به ره Cباشد در آرزوی FدیدAار
Dmمسافر عزیزم Cتو هم به یاد Fمن Aباش
Dmجدایی و Cفراموشی نبینم از تو ای Fکاش
Gmنباشدم به جز مهرت B♭هوای دیگریE♭ در Dmسر
Gmبرو خدا به همراهت B♭تو ای ز جان E♭گراDmمیتر
Dmپیام من تو بشنوC خدا تو را FنگهدAار
Dmدو چشم به ره Cباشد Gmدر آرزویF دیدارA
Dmمسافر عزیزم Cتو هم به یاد Fمن Aباش
Dmدو چشم من به ره Cباشد در آرزوی FدیدAار
Gmنباشدم به جز مهرت B♭هوای دیگریE♭ در Dmسر
Gmبرو خدا به همراهت B♭تو ای ز جان E♭گراDmمیتر

 

4.5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید