آکورد خاموش از فرامرز دعایی

Faramarz Doayi – Khamoosh Guitar Chord

 ریتم 4/4

F#mمن هونی ایسم که بوم من همانی هستم که بودم
ساده Emدیل سختی F#mبیده
Emساده دل و سختیF#m کشیده
کی Gزمان می F#mدیمه
کی Gزمان می F#mدیمه
اونجوریG خط بکشه خیلی زودEm خط بکشهF#m F#mمی دَهن دو سته می دَهن دو سته
می لبانG خاموشه می دیلام هه تو به اَ
Emهیچی پوF#mچی خوشه
G  می دیلام هه تو به اَ
Emهیچی پوF#mچی خوشه
F#mگوله نیمه جان شوره زارمه گوله نیمه جان شوره زارمه
Gهوسِ اَبا نارم F#mهوس آب ندارم
Gدوس دارم پرپرابمF#m دوست دارم پرپر روم
Gحسرت خواب دارم Emخواب دارمF#mخواب دارم
Gهوس ابو دارم Emابو دارمF#mابو دارم
F#mاَی خودا اَی خودا هچینه Gمن مرا خورEmداندرF#mمه
هچینه Gمن مرا خورEmداندرF#mمه،Gنانم چی گوEmفتاندرF#mمه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا