آکورد خالی سینا پارسیان

Sina Parsian – Khali Guitar Chord

 ریتم 4/4

 

F#mشهر از تو Bmخالی و من ازG تو پرتر از F#mقبل  دلتنگتم Bmاما یه نمه Gدلخورتر از F#mقبل

F#mتو سفره ی قلب من Aهنوز یه لقمه Bmنون هست F#mنون هست تو این Bmسفره ولی آGجرتر از F#mقبل

Bmدیوار کشیدم دور لحظه های بی تو F#mمیگیره دل آدم تو این هوای بی تو

Gهیچی دیگه عین قبلنا مزه نمیدهF#m حتی مزه ی سیگار بعدG چای F#mبی تو

Bmدیوار کشیدم دور لحظه های بی توF#m میگیره دل آدم تو این هوای بی تو

Gهیچی دیگه عین قبلنا مزه نمیدهF#m حتی مزه ی سیگار Gبعد چایF#m بی تو

F#mتصمیم گرAفتم اگه برگردی دوبارهF#m برعکس همیشه با تو این بار بسازم

با Aاین همه آجر که تو سفرهی دلم F#mهست تا کی Bmتا کجا قراره دیوار F#mبسازم

F#mتصمیم گرفتم به Aخودم سخت نگیرمF#m حق با توئه من برندهBm ی بازی F#mنبودم

Aگفتم میتونی بری Bmولی راست نگفتم Gروراست بگم Bmاز ته دلF#m راضی نبوBmدم

F#mراضی نبودم راضی نبودم

Bmدیوار کشیدم دور لحظه های بی تو F#mمیگیره دل آدم تو این هوای بی تو

Gهیچی دیگه عین قبلنا مزه نمیدهF#m حتی مزه ی سیگار Gبعد چای F#mبی تو

Bmدیوار کشیدم دور لحظه های بی تو F#mمیگیره دل آدم تو این هوای بی تو

Gهیچی دیگه عین قبلنا مزه نمیدهF#m حتی مزه ی سیگار Gبعد چای F#mبی تو

5/5 - (21 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید