آکورد خاکستری از ابی

Ebi – Khakestari chords

ریتم 6/8 سنگین

Dmروح بزرگوGmار من A7دلگیرم از Gmحجاب تو شکل کدوم Fحقیقته Gmچهره ی بی A7نقاب Dmتو
Dmوقتی تن A#حقیرموF به مسلخ تو می برDmم مغلوب قلبGm من نشوF، ستیزه کن با پیکرA#م
A#اسم منو از من بگیرAm، تشنه ی معنی منم A#سنگینه بار تن برام Amببین چه خسته می Gmشکنم، A#می‌Dmشکنم
Dmبه انتظار فصل توAm تمام فصل ها گذGmشت چه یأس بی نهاFیتی ندAmیم من بودDm
Dmفصل بد خاکستریAm ،تسلیم و بی صدا گذGmشت چه قلب بی سخاوتی ، حرA#یم من Dmبود
Dmدژخیم بی Amرحم Gmتنم Dmبه فکر تاAmراج Gmمنه Dmروح بزرگوAmار Gmمن ، لحظه ی معرA#اج منهDm
Dmفکر نجاAmت Gmمن نباش Dmمرگ منو AmتراGmنه کن Dmهر شعرمو Amبه پیکرGmم ، رشته ی تاA#زیانهDm کن
Dmوقتی تن A#حقیرموF به مسلخ تو می برDmم مغلوب قلبGm من نشوF، ستیزه کن با پیکرA#م
A#اسم منو از من بگیرAm، تشنه ی معنی منم A#سنگینه بار تن برام Amببین چه خسته می Gmشکنم، A#می‌Dmشکنم

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید