آکورد خواب بارون از سیاوش قمیشی

Siavash – Khabe Baroon Chords

ریتم 4/4

A#mــــــC#ــــــA#mــــــCــــــA#mــــــC#ــــــA#mــــــC
CــــــC#ــــــCــــــA#mــــــC
A#mتو همونی که توی Fmموج بلا واسه تو C#دستامو قاCیق می کنم
اگه موA#mجا تو رو از Fmمن بگیرن قطره قطرC#ه آب می شم Cدق می کنم
Cوای که C#دلم A#mطاقت دوری تو هیچ ندارهC
Cبغض C#نبودنA#m تو اشکامو در میارهC
CــــــCــــــA#mــــــCــــــCــــــCــــــA#mــــــC
C#ــــــC
ای A#mکه بی Cتو این A#mکویرC، خواA#mب بارون میA#m بینه
Cوقتی نیستی، غم دنیا C#توی قلبمA#m می شینهC
ای A#mکه بیC تو واA#mسه منC، همهA#m دنیا قفسهC
Cمرثیه ‎است نبودنC# تو التهاA#mب نفسهC
Cوای که C#دلم A#mطاقت دوری تو هیچ ندارهC
Cبغض C#نبودنA#m تو اشکامو در میارهC
A#mــــــC#ــــــA#mــــــCــــــA#mــــــC#ــــــA#mــــــC
CــــــC#ــــــCــــــA#mــــــC
A#mتوی بهت و غم تنهاFmیی من به سرم C#دست نواCزش کشیدی
A#mولی با رفتنت ای Fmهستی من هستیC# منو به آCتیش کشیدی
Cوای که C#دلم A#mطاقت دوری تو هیچ ندارهC
Cبغض C#نبودنA#m تو اشکامو در میارهC

 

نت و تبلچر های سیاوش قمیشی
دریای مغرب
فرنگیس
عاشق
روز برفی
تو بارون که رفتی
باغ بارون زده

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا