آکورد کشتی 4 از سینا پارسیان

Sina Parsian – Kashti 4 Guitar Chord

 ریتم 4/4

 

GmـــــAmـــــDmـــــCـــــAm
DmـــــGmـــــFـــــGmـــــAmـــــDm
Dmجسمم شناور روی آبه Amوقتی که روحم غرق میشه
B♭تو عمق برمودای چشماتF کشتی نوGmحم غرق Amمیشه
Dmمن کوهی از انگیزه بودم Amواسه نجات دادن تو
B♭اما منو بردی تو گرداب Fجایی که کوGmهم غرق Amمیشه
Dmای عشقی که قاتلمی تو ناخدای دلمی
نذار از Cعشق تو فاصلم این همه دور شه
Amدریا پره آبه ولی کفش انگار یه بیابونه
B♭نذار واسه من دیوونه حاک Gmگور شه
نذار از Dmعشق تو فاصلم این همه دور شه
Cدریا پره آبه ولی کفش انگار یه بیابونه
Amنذار واسه من دیوونه حاک B♭گور شه
Gmمن توی هرجنگی که بودم باخت دادم
Dmاما تو دست داشتی فقط برنده باشی
Cاز تو هوای غم شکست دندهامو
Amتو تا کجا تا کی میخوای یه دنده باشی
B♭من توی هر جنگی که بودم باخت دادم
Dm اما تو دوست داشتی فقط بنده باشی
Cاز تو هوای غم شکست دندهامو
Amتو تا کجا تا کی میخوای یه دنده باشی
Dmای عشقی که قاتلمی تو ناخدای دلمی
نذار از Cعشق تو فاصلم این همه دور شه
Amدریا پره آبه ولی کفش انگار یه بیابونه
B♭نذار واسه من دیوونه حاک Gmگور شه
Dmمن و Dmتو هردو سوار بر کشتی شدیم
تو به امید رهایی از اCمواج سخت و بلاخیز طوفان
Cمن نیز به امید امن ساحلAm آغوش تو
Amتو به مقصد رسیدی و من قعرB♭ نشین اقیانوس تو  Gm

4.6/5 - (11 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید