آکورد شهر حسود از علی زند وکیلی

آکورد گیتار شهر حسود از علی زندوکیلی

Ali ZandVakili –  Shahre Hasoud Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی Cm


CmـــــD♭ـــــFmـــــB♭mـــــCm Cmما از این شهر غریبِ بی تفاوت کوچ کردیم

از رفیقا زخم خوردیم تا یه روزی برنگرFmدیم

B♭mخونمون رو دوشمونه ما یه آهِ دوره گردE♭یم

E♭ما واقعا با D♭هم چه کرCmدیم

Cmما غنیمتهای بی رویای این جنگای سردیم

زندگیمون کو ببین ما کشته های بی نبرFmدیم

B♭mبی خبر از حالِ هم آواره ی دنیای درE♭دیم

E♭ما واقعا D♭با هم چه کرCmدیم

(تلخه اما B♭mبا هم نبوCmدیم ما آدمای B♭mشهرِ حسوFmدیم

B♭mخسته از کابوسِ E♭رفتن ، A♭دور از اون روزای روD♭شن

D♭بی تفاG♭وت زیرِ این سقفِ کبوCmدیم) ۲

B♭mــــــD♭ــــــFmــــــCــــــB♭mــــــCm Cmپس بدین فرصتِ خنده D♭هامو

Fmپس بدین شادیِ تو صدCmامو

Cmپس بدین قلبِ عشق آشناB♭mمو

Fmلااقل پس بدین گریه Cmهامو

 

تلخه اما با هم نبودیم …

 

نت و تبلچر آهنگ های ایرانی برای گیتار

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا