آکورد جانا از ایهام

Eiham – Jana Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی Bm

 

 


2(  F#mـــــــBm  )

Bmسوختم چه آتشی نگاهِ تو Cدارد

Bmآخر دلم دلِ تو را به دستC آرد

بEmی تو کویرِ خشکو خالی ام

Dمرا ببین چه حالیم Cبارانِ تو اگر نباBmرد

Emجانا دلم ربوده ای فرCیبانه

به انتظارِ تو غرDیبانه

نشسته ام ببینم آن Cدو چشمِ مستBm و دلبراAmنه

Dجانا به غم نشانده ای دلِ Cما را

بیا و دریاب منِG تنها را

Amکه خسته ام از این زماBmنه

BmـــــــAmـــــــGـــــــCـــــــDـــــــAmـــــــBmـــــــCـــــــDـــــــCـــــــEm Emفریاد مرا تو برده ای دگرD از یاد

شکسته ام من هر چه Cبادا باد Amرها چو برگِ خسته در Bmباد

Emجانم تویی چو زلفِ تو پرDیشانم

خزان منم که غرقِ Cبارانم بیا Amدگر نمیتواBmنم

جانا دلم ربوده ای فریبانه …

4.7/5 - (14 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید