آکورد بلد است از روزبه نعمت الهی

آکورد گیتار بلد است از روزبه نعمت الهی

Rouzbeh Nematollahi –  BaladAst Guitar Chord

 ریتم 6/8 گام اصلی Fm


باFm این همه مست Cmمیخورم امشب هم
ازFm جامِ الست میخورم Cmامشب هم
بنشینB♭m سرِ میزِ هر شب ای Fmعشقِ عزیز
منC# از تو شکست میخوCرم امشب هم
تو Fmآرزوی محالِ من B♭mباش رفیق
منD# مال توام تو G#مالِ من باش رفیق
Fmدلتنگِ تو دلتنگِF7 تو دلتنگِ B♭mتوام
D#لطفا نگرانِ حالِ من G#باش رفیق
( C#هم راه به محرابِ Cدلم رو بلد است
همB♭m خوب رگِ خواب دلم Fmرو بلد است
دلتنگیC# توست مینوازد Cمن را
Cمضراب به مضراب دلمFm رو بلد است )2
درFm جامِ سرم شراب اندB♭mاخته ات
یه D#گوشه مرا خراب G#انداخته ات
منFm در بَلمی در وسطِB♭m اقیانوس
D#پاروی مرا در آبG# انداخته است

( C#هم راه به محرابِ Cدلم رو بلد است
همB♭m خوب رگِ خواب دلم Fmرو بلد است
دلتنگیC# توست مینوازد Cمن را
Cمضراب به مضراب دلمFm رو بلد است )2

 

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید