آکورد زیبای بی تاب از بابک جهانبخش

آکورد گیتار زیبای بی تاب از بابک جهانبخش

 Babak Jahanbakhsh – Zibaye Bitab Guitar Chord

ریتم 4/4 گام اصلی C#m


یهC#m طرف من و این Aتنهایی
Aیه طرف تو و اون زیباG#mیی
G#mداری ساده C#mشکستم Aمیدی
Aتویی که منو F#mبد فهمیدBی
Bمنو جوری که Eهستم کاش F#mمیدیدC#mی
C#mحالا که خودتم دلتنــAـگی
Aبگو داری با کی میجنـG#mــگی
G#mمنو دیدی و راه کج کرAدی
Aشایدم با خوC#mدت لج کرBدی
Bکه دیگه نمیـEــخوای به من F#mبرگردیC#m C#mمغرور جذاب Bزیبای بیتاب
C#mدیوونه Bبازی درF#m نیار AطاقتE ندارمF#m Bبازم نگام کن Aفکری G#mبــرام F#mکن
Eمن بهA ندیدنE چشاتF#m عادت C#mنـدارم

مغرور جذاب زیبای بیتاب ….
یه C#mطرف من و این Aحال بد
Aیه طرف تو و ترEسی Aممتد
Bهر دو با خوG#mدمون Eبد کرAدیم
Aهردومون خیلی تغییر کردBیم
Bجوونیم Eبا حسرت پیرF#m کردیمC#m C#mچه حقیقتی تو این درAده
Aکه علاقمو بیشتر G#mکرده
من G#mکه از خودمم دل Aکندم
Aشکل گریهC#m شده Bلبخندم
Bواسه چی به Eتو و اینF#m عشق پاC#mبندم

 

نت و تبلچر های بابک جهانبخش

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا