آکورد آرامشی دارم از رضا بهرام

آکورد گیتار آرامشی دارم از رضا بهرام

ٍReza Bahram – Arameshi Daram Guitar Chord 

 ریتم 2/4 گام اصلی Cm

 


Cmتو مرا از B♭دست دادی A♭ای دوست
Cmمن که زندB♭گی دارم ای A♭دوست
Cmهرچه از B♭عشقَت کنارم A♭ماند
Cmبه خودت B♭میسپارم ای A♭دوست
Cmبعد از تو B♭باران ، هنوز A♭میبارد
Cmبعد از تو اینB♭ خانه ، هنوز مراA♭ دارد
Cmدر خوابم B♭نمیبینی ، مثلِ مرA♭ا دیگرB♭ غرور من CmاینجاستB♭ تنها نمیمانمA♭ راحت B♭برو بگذر
Cmآرامشی دارم که طوA♭فان را بغل کردم
همین دیواB♭نگی را من ، ببینGm ضرب المثلA♭ کردم
نهCm نداری ، ارزشِ ماندن A♭کنارم را نداری
A♭هیچ نشانی تو از عاشق ها نداری
نه B♭نداری ، تو دِگر در قلب من جا Cmنداری
بعدCm از تو بارB♭ان ، هنوز A♭میباردB♭ در خوابم Cmنمیبینی B♭مثلِ مرا A♭دیگر B♭ غرور من Cmاینجاست ، تنها B♭نمیمانم راحت A♭برو بگذB♭ر

 

نت و تبلچر های رضا بهرام

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا