آکورد حس خوبیه از شادمهر عقیلی

Shadmehr – Hesse Khoobie Chord

ریتم 4/4

Emحس خوبیه Amببینی یه نفر همه رو به خاطر تو Dپس زده
Gواسه ی رسوندن Cخودش به تو Bmهمه ی راهو Amنفس نفس Emزده حس خوبیه
Emحس خوبیه Amببینی یه نفر واسه انتخابه تو Dمصممه
Gدستتو بگیره و Cبهت بگه موندنش Bmکنار تو مسلمهAm حس Emخوبیه
Emتو همین Dلحظه که دل Amگیرم ازت از Cهمیشه به تو وابستهD ترم
Bmاگه حس خوبه Amتو به من نبود Cفکر عاشقی Dنمیزد به سرمEm به سرم
Emبه من انگیزهD ی زندگی Amبده تا دوباره Cحس کنم Dکنارمی
Bmبه دروغم شدهAm دستامو Cبگیر الکی بگو Dکه بیقرارمیEm الکی
Emحس خوبیه Amببینی یه نفر همه رو به خاطرD تو پس زده
Gواسه ی رسوندنC خودش به تو Bmهمه ی راهو Amنفس نفس Emزده حس خوبیه
Emحس خوبیه ببینیAm یه نفر واسه انتخابه تو Dمصممه
Gدستتو بگیره و Cبهت بگه موندنش Bmکنار تو مسلمهAm حس خوبیهEm
Bmاون تو بودی کهEm همیشه با Dنگاش لحظه هایAm منو عاشقونه Dکرد
Bmاین منم که Amتو تمومه Cلحظه هات Dواسه عاشقیG تو رو Emبهونه کرد
Emهرگز اون نگاهD مهربون تو بیAm تفاوتی روC یاده من ندادD
Bmمن پر از نیاز Amبا تو بودنم Cمگه میشهD قلبه من Gتو رو نخوادEm
Emحس خوبیه Amببینی یه نفر همه رو به خاطر تو Dپس زده
Gواسه ی رسوندن Cخودش به تو Bmهمه ی راهو Amنفس نفس Emزده حس خوبیه
Emحس خوبیه Amببینی یه نفر واسه انتخابه تو Dمصممه
Gدستتو بگیره و Cبهت بگه موندنش Bmکنار تو مسلمهAm حس Emخوبیه

 

نت و تبلچر حس خوبیه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا