آکورد هدیه از سیاوش قمیشی

Siavash – Hedieh Chords

ریتم 6/8 سنگین

Cوقتی دستام خالی باDmشه وقتی باGشم عاشق Cتو غیر دل چیزی نداDmرم که بدوGنم ﻻیق CتوـــــGـــــC
Cدلمو از مال دDmنیا به تو هدGیه داده بوCدم با تموم بی پناDmهی به تو تکیهG داده بوCدم ـــــGـــــC
Cهربلایی سرم اوFمد همه زﺟری که کشیدCم همه رو به ﺟون خریدDmم ولی از Gتو نبریدCم
Cهرﺟا بودم با تو بوFدم هرﺟا رفتم تو رو دیدCم تو سبک شدن تو روDmیا همه ﺟا Gبه تو رسیدCم

FـــــCـــــDmــــــGــــــCـــــFـــــCـــــDmــــــGــــــC
Cاگه احساسم و کشتیDm اگه از Gیاد منو برCدی اگه رفتی بی تفاDmوت به غریبهG سر سپرCدی ـــــGـــــC
Cبدون اینو که دل Dmمن شده ﺟاGدو به ﻃلسمتC یکی هست اینور دنیاDm که تو یاGدش مونده اCسمت ـــــGـــــC
Cهربلایی سرم اوFمد همه زﺟری که کشیدCم همه رو به ﺟون خریدDmم ولی از Gتو نبریدCم
Cهرﺟا بودم با تو بوFدم هرﺟا رفتم تو رو دیدCم تو سبک شدن تو روDmیا همه ﺟا Gبه تو رسیدCم…GـــــC
Cاگه احساسم و کشتیDm اگه از Gیاد منو برCدی اگه رفتی بی تفاDmوت به غریبهG سر سپرCدی
Cبدون اینو که دل Dmمن شده ﺟاGدو به ﻃلسمتC یکی هست اینور دنیاDm که تو یاGدش مونده اCسمت
CـــــDmـــــGـــــC
C یکی هست اینور دنیاDm که تو یاGدش مونده اCسمت
FــــــCــــــDmــــــGــــــCـــــFـــــCـــــDmــــــGــــــC
FــــــCــــــDmــــــGــــــCـــــFـــــCـــــDmــــــGــــــC

 

نت و تبلچر های سیاوش قمیشی
گل و تگرگ
تو بارون که رفتی
باغ بارون زده
یادگاری

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا