آکورد هرجای دنیایی از مهدی یراحی

Mehdi Yarrahi – Har Jaye Donyayi Guitar Chord

 ریتم 4/4


EــــCــــDــــBmــــCــــDــــEm

EmــــAmــــGــــBmــــCــــEmــــAm

Em

Emهر جایD دنياCیی دBmلم اونجاستD من كعبموC دورِ Bm تو Amميسازم

Emمن پـCـشت كردم به همهBm دنيا Gتا رو به تو Amسجاده Emبندازم

Emهر روز Dحسم CتازهBm تر ميشهD غرقِ تو CميشمBm بلكه Amدريا شم

EmبيزارCم از اينكه تماBmمِ عمر Gاز روی Amعادت Emعاشقت باشم

EmــــDــــCــــBmــــAmــــCــــDــــBmــــAmــــEm

Emگاهی پرAmستيدن عباEmدت نيست Emبا اينكه سر Amرو مهر ميذBmاری

Amگاهی برBmای ديدCنِ عشقت Gبايد سر از Amرو مهر برBmداری

Emيک عمر هرBm دردی Amبه من دادی Emحس ميكنم Bmعينِ نيازمAm بود

Emجايی كهD افتادGم به Cپای تو Bmزيباترين Dجای نماEmزم بود

Emهر جایD دنياCیی دلم Bmاونجاست Dمن كعبموC دورِE تو Amميسازم

Emمن Cپشت كردم به همه Bmدنيا Gتا رو به تو Amسجاده Bmبندازم

Gتا رو به تو Amسجاده Emبندازم

5/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید