آکورد گل مینا از حمید حامی

Hamid Hami – Gole Mina Chords

ریتم 4/4

گل Dمینا بخواب D#آروم عزCmیزم که تو Cmخوابت شب وD# شبنم برDیزم
گل Dمینا بخواب D#آروم که دیرCmه دیگه Cmبد جور داره گریهD# ام میگیرDه
Dبخواب آروم که بیداره ستاGmره دل D#مریم هراCmسوD#نه دوباDره
شاید Gmهیچ وقت دیگهD# بارون نبارDه___Cmبخواب آروم که شب طاقت بیاDره
اگه Cmدل رو به روD#یای تو بستمD اگه Cmاز بغض پائیزD#ت شکستمD
نمی Cmدونی تو اینD شب گریه یD# تلخ Cmهنوز مدیون چشماD#ی تو هستمD
Cmهنوز مدیون چشماD#ی تو هستمD___GmهنوزD مدیون چشماCmی تو هستمD
Gmتو معصومی مثD# اندوه باDرون مثCm تنهایی یک معبد Gmدور
نشد قسمت کنیمD# تنهایی موCmنو تو این فصل حریقD آینه و نور-
Gmتو این دنیای دلD#گیر و مه Dآلود کسیCm جز تو به Dفکر بغض Gmمن نیستD#
من از Gmچشمای غمگین تو خوندCmم که شب اینجا شب عاشق شدنD نیست
گلGm مینا بخوCmاب آروم که شب شد دل D#من از شکستنF جون به لبD# شدF
دل Dمن از شکستنCm جون به لبGm شد
گلGm مینا بخواCmب آروم که دیره دیگه D#بد جور دارهF گریه ام می گیرD#ه___F
دیگه Dبد جور دارهF گریه ام می گیرGmه

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید