آکورد گل به خودی از روزبه بمانی

Roozbeh Bemani  – Gol Be Khodi Guitar Chord

 ریتم 4/4

 


EmـــــDmـــــEmـــــAm Emبس که ناAmدیده گرEmفتن Fما  Gرو با خودم با همهF دنیا EmقهرمDm

هیشکی یاFدش نEmمیاد Amکی بودEmیم عاشقِ Cحافظه یDm این Emشهرم

Amوقتی گریه م میگیره GمیخندFم  Emنمیدو Gنم با خودمF چند Emچندم Dm

زندگی Fکردنمو Emیادم AmنیستEm بس که هر Gساعتشو Dmجون کندAmم

Fکجایی کجاDmیی دلِ ساده Gم

ببین من به چهC روزی افتاFدم … Dmببین زندAmگیمو

Fکجایی یه شب Dmحسِ خوشحاGلی

شدم شکلِ یه Cحسرتِ خاFلی … ببین زندAmگیمو

FـــــEmـــــDmـــــFـــــCـــــEmـــــDmـــــF AmـــــDmـــــEmـــــDmـــــFـــــCـــــG Amمثل کـEmـشتیِ Amکفِ اقیاEmنوس Gانگار از Fچشمِ Gهمه پنهوFنم

Dmهیشکی Gگردن نمیـDmـگیره Gما رو Cمن مثل گل به خودیDm6 میموAmنم

AmآرزوEmهامو  Amنبردم Emاز یاد  Gتا نذاFرم  Gتو دلم خاFلی شه

Dmمطمئنم Gکه یه Dmروزی Gتوی  Cکوچه ی ما هم عروDm6سی Amمیشه

 

کجایی کجایی دلِ ساده م …

 

4.3/5 - (16 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا