آکورد قوم به حج رفته از محسن چاوشی

Mohsen Chavoshi – Ghome Be Haj Rafte Guitar Chord

 ریتم 6/8 گام اصلی Db


FmـــــFmـــــFmــــــE♭ـــــD♭

ای D♭قومِ به حج رفته کجاE♭یید ، کجایید

D♭معشوق همینجاست بیاE♭یید ، بیایید

معشوD♭قِ تو همساB♭mیه و دیوE♭ار به دیوCmار

در D♭بادیه سرB♭mگشته شما E♭در چه هواCmیید

گَر D♭صورتِ بی‌ B♭mصورتِ معشوق ببینید

هم E♭خواجه و هم خانه و هم Cmکعبه شماD♭یید

ده D♭بار از آن راه B♭mبدان خانه برفتید

یک E♭بار از این خانه بر اینCm بام برآD♭یید

(ای D♭قومِ به حج B♭mرفته کجاE♭یید ، کجاCmیید

معشوD♭ق همینجاB♭mست بیاE♭یید ، بیاCmیید) ۲

D♭ـــــCmـــــD♭ــــــB♭mـــــD♭ـــــD♭

آن D♭خانه لطیفB♭m است نشان‌هاE♭ش بگفتیدCm

از خوD♭اجه‌ی آن B♭mخانه نشاE♭نی بنماCmیید

یک D♭دسته‌ی گل کو B♭mاگر آن E♭باغ بدیدCmید

یک D♭گوهرِ جان B♭mکو اگر ازE♭ بحرِ خداCmیید

با D♭این همه آن رنجِ شما B♭mگنجِ شما باد

E♭افسوس که بر Cmگنجِ شما پرده شماD♭یید

با D♭این همه آن رنجِ شما B♭mگنجِ شما باد

E♭افسوس که بر گنجِ شما Cmپرده شمایید

(ای D♭قومِ به حج B♭mرفته کجاE♭یید ، کجاCmیید

معشوD♭ق همینجاB♭mست بیاE♭یید ، بیاCmیید) ۲

CmـــــE♭ـــــB♭mــــــD♭

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید