آکورد غزل از حمید حامی

Hamid Hami – Ghazal Guitar Chord

 ریتم 2/4


GmـــــFdimـــــGm6ـــــDm Dmساده نبودGm6 گذشتن ازFdim تو برامGm   –  Dm Dmساده نبود گذشتن از Cتو برام

Gmساده نبود B♭کوچِ تو از Cلحظه Dmهام

Cساده نبودF قصه ی بی B♭تو بودB♭ن   Am Gmساده نبود Cهق هقِ شبAm گریه Dmهام

Dmچه ساده دل GmبریدیGm6 اشکِ منوDm ندیدیDm C  B♭خطی رو خاCطراتِ CقشنگموAmن کشیدDmی

Dmاما به Amانتظارِ Cبرگشتنت Gمیمونم

B♭شب تا Amسحر به Gmیادت Cغزل Amغزل Dmمیخونم

Gmشب تا سحر Cبه یادت Amغزل غزل Dmمیخونم

AmـــــCـــــGmـــــB♭ـــــGـــــCـــــAmـــــDm DmـــــAmـــــCـــــGmـــــDm Dmچه عاشقوB♭نه خوندم Fdimچه بی بهونه Gmرفتی

C نابا Ammaj7ورا  Cنه موندمAmmaj7 –     C که بیAm نشو   B♭نه  رفتیC      Am     Dm Dmمن بی تو B♭و تو تنها Gmاز تو چی موB♭نده برAmجا

جز مشتی خاFطراتِ B♭همرنگِ خوAmاب و رویا

 

اما به انتظارِ برگشتنت میمونم …

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا