آکورد غزل از حمید حامی

Hamid Hami – Ghazal Guitar Chord

 ریتم 2/4


GmـــــFdimـــــGm6ـــــDm
Dmساده نبودGm6 گذشتن ازFdim تو برامGm   –  Dm
Dmساده نبود گذشتن از Cتو برام
Gmساده نبود B♭کوچِ تو از Cلحظه Dmهام
Cساده نبودF قصه ی بی B♭تو بودB♭ن   Am
Gmساده نبود Cهق هقِ شبAm گریه Dmهام
Dmچه ساده دل GmبریدیGm6 اشکِ منوDm ندیدیDm
C  B♭خطی رو خاCطراتِ CقشنگموAmن کشیدDmی
Dmاما به Amانتظارِ Cبرگشتنت Gمیمونم
B♭شب تا Amسحر به Gmیادت Cغزل Amغزل Dmمیخونم
Gmشب تا سحر Cبه یادت Amغزل غزل Dmمیخونم
AmـــــCـــــGmـــــB♭ـــــGـــــCـــــAmـــــDm
DmـــــAmـــــCـــــGmـــــDm
Dmچه عاشقوB♭نه خوندم Fdimچه بی بهونه Gmرفتی
C نابا Ammaj7ورا  Cنه موندمAmmaj7 –     C که بیAm نشو   B♭نه  رفتیC      Am     Dm
Dmمن بی تو B♭و تو تنها Gmاز تو چی موB♭نده برAmجا
جز مشتی خاFطراتِ B♭همرنگِ خوAmاب و رویا
اما به انتظارِ برگشتنت میمونم

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید