آکورد قرار من از علی زندوکیلی

Ali ZandVakili – Gharare Man Guitar Chord

 ریتم 4/4

 


FــــFsus4ــــE♭mــــG♭ــــA♭ــــB♭m B♭mبگو به لحظه های رفته که بی هوا دلم گرA♭فته

G♭از این دقیقه های دق مرگE♭m از این هوای غم گرFsus4فته    F B♭mبه جانِ من که جان ندارم بگو به خاطرِ تو مرA♭ده

G♭که خونِ من به پای عشق است کهE♭m قلبِ من گلولهFsus4 خورده  F B♭mای قرارِ من حالِ بدِ A♭روزگارِ من

نبودی G♭انتظارِ من به خاطرِ E♭mتو بود

A♭ای هوای من بهانه ی گرG♭یه های من

فقط بدانE♭m غصه های من به خاطرِ B♭mتو بود

B♭mــــE♭mــــG♭ــــA♭ــــE♭mــــG♭ــــA♭ــــB♭m B♭mچگونه دست از عشق بردارمو

A♭تو را به دیگری بسپارمو

G♭که تا ابد به دردِ دوریت دE♭mچارم

A♭من ابرِ بی توام میبارمو

G♭سری به شانه ی دیوارمو

E♭mتو میکشی مرا ولی ادامه B♭mدارم

 

ای قرارِ من حالِ بدِ روزگارِ من …

B♭mــــE♭mــــG♭ــــA♭ــــE♭mــــG♭ــــA♭ــــB♭m

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید