آکورد قبول کن از سامان جلیلی

Saman Jalili – Ghabool Kon Guitar Chord

 ریتم 4/4

نت و تبلچر های سامان جلیلی

 

E♭ـــــDm
Dmبرای من کسیE♭ نمیاد جایDm تو
Dmنمیرسه کسی بهE♭ گرد پای Gmتو
Gmچیزی نموند جز اینCm قلبم مالF تو
Fکمه ولی همه یB♭ جونم مالDm تو
اگه عشقGm یه امتحانه منو اینجوFری قبول کن
اگه Dmدیوونگی کاره تو یهE♭ دیوونه قبول کن
اگه منGm یه اشتباهم به غلطF منو E♭قبول Dmکن
بین هرFچی انتخابه تو فقطE♭ منو Dmقبول Cmکن
تو فقطF منو E♭قبول Dmکن
E♭ـــــFـــــDmـــــE♭ـــــFـــــGm
CmـــــDmـــــE♭ـــــFـــــDm
من ازت Gmسیر نمیشم تو همF سیر Dmنشو
من که با Fتو پیر نمیشم تو همE♭ پیر نشو
تو پناهGm آخر من تویF زندگیDm که Fداشتم
تویی حرE♭ف آخر من تویDm زندگیCm که Fداشتم
تویE♭ زندگی Dmکه Cmداشتم
اگه عشق Gmیه امتحانه منو اینجوFری قبول کن
اگه Dmدیوونگی کاره تو یه E♭دیوونه قبول کن
اگه من Gmیه اشتباهم به غلطF منوE♭ قبول Dmکن
بین هرFچی انتخابه تو فقطE♭ منو Dmقبول Cmکن
تو فقطF منو E♭قبول Dmکن
E♭ـــــFـــــDmـــــE♭ـــــFـــــGm
CmـــــDmـــــE♭ـــــFـــــDm

 

نت و تبلچر های سامان جلیلی
کور
جنون
دوست دارم
اینه عادتم

4.9/5 - (11 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید