آکورد منفی پنج از سینا پارسیان

Sina Parsian –  Manfi5 Guitar Chord

ریتم 6/8 

اجرای تصویری آکورد منفی 5


Bmمن هر کاری کردم برای تو بود
F#mآبرو داری کردم برای تو بود
Gمن از وقتی عشقA مُرد
دیدم دیگه خوEmنه نه جایِ خودم Aبود نه جاGیِ تو بود
Bmخودت زندگیتو خراب میکنی F#mداری اشتباه انتخاب میکنی
Gهنوزم هموAنی هنوزم زیاEmدی رو حرفایه مرDدم حساب میکنی
Bmیه روز هر چی داشتم گذاشتم به پات F#mنیومد به چشمات امون از چشات
Gحالا دیگه بی فایده ست این خواهشات Dکار ازEm کار گذF#mشته
Bmیه روز از تو دلگیر نبودم F#mزیاد میرفتی میگفتم دوباره میاد
Gمگه آدم از زندگی چی میخوادD کار ازEm کار گذF#mشته
Bmنگاه کن رسیدی کجا آخرش F#mکه سخته برای خودت باورش
Gچی شد اون همه Aعشق چی شد اون همه Em ببین زندگیــDـمون چی اوF#mمد سرش

Bmیه روز هر چی داشتم گذاشتم به پات F#mنیومد به چشمات امون از چشات
Gحالا دیگه بی فایده ست این خواهشات Dکار ازEm کار گذF#mشته
Bmیه روز از تو دلگیر نبودم F#mزیاد میرفتی میگفتم دوباره میاد
Gمگه آدم از زندگی چی میخوادD کار ازEm کار گذF#mشته

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا