آکورد فصل پریشانی از علی زندوکیلی

Ali Zand Vakili – Fasle Parishani Guitar Chord

 ریتم 6/8 سنگین

 


BmــــCــــDــــEm BmــــCــــDــــEm BmــــCــــDــــEm Emفصلِ پرDیشان شدنم Cرا بــBmـبین Emبی سر و ساDمان شدنم Cرا ببـBmـین

بی تو فرو Amریخته ام Dدر خوEmدم لحظه ی ویرCان شدنمBm را Emببین

Emکوچه پر از Dردِ قدمـCـهای توBmست Emپشتِ همینD پنجره میـCـخوانمتBm

پس تو کجاAmیی که نمـDـیبینمـEmـت پس تو کجاBmیی که نمیدAmانمت Bm Emبی تو پر از داغِ پریشانیمBm مهرِ جنون خورده به پیشاCنیم Bm Amپس تو کجایی که نمیبیـCـنیم Dپس تو کجاCیی که نمیداBmنیم

BmــــCــــDــــEm AmــــBmــــCــــG BmــــAmــــG Bmاین منم این Amساکتِ بی Bmهم صدا

Amاین منم این خسته ی بیC همسـBmـفر  Em Emحسرتِ اAmفتاده ترینD سایه امG

غربتِ آواره ترین CرهگذBmر ،Am غربتِ آCواره ترین Amرهگذر Bm

 

بی تو پر از داغِ پریشانیم …

 

4.7/5 - (4 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید