آکورد پاییز از رضا صادقی

آکورد گیتار پاییز از رضا صادقی

Reza Sadeghi – Paeiz Guitar Chord

ریتم 4/4 گام اصلی Am

نت و تبلچر های رضا صادقی


EmـــــEــــــFــــــGـــــAm

EـــــFــــــGــــــAm

Amدیدی تنهام گذFاشتی تو دلِEm پاییز

Gبا اون تصمیمِ Emتلخِ مصلحتDm آمیز

Fدیدی وسواسِ Dmقلبت کارEm دستت داد

Gچیزایی که نباCید اتفاFق افتاد ، Emاتفاق Amافتاد

Amچجوری غربتو ترجیح دادی

Emبه عشقت که دلش تنگه زیادی

Dmبه اون بارونِ پاییزی که داره

Emرو تنهاییِ بی Eچترش میباره

Fچجوری غربتو ترجیح دادی

Emبه عشقت که دلش Emتنگه Aزیادی Dm

به اون بارونِ پاییزی که داره Dm6

رو تنهاییِ بیE چترش میباFره

EـــــEــــــDmــــــEmـــــF

Amبگو چیکار کنم با اون خیاFبونی

که Emمیگفتی بهشG دستامو مدیوAmنی

Amبگو چیکار کنم با خاطراDmتی که

پرِ Emلبخندو Gعکسو شعرو موFزیکه Am

 

چجوری غربتو ترجیح دادی …

EـــــEـــــDm6ـــــDmـــــEmـــــF

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید