آکورد فاتح از حمید عسکری

Hamid Askari – Faateh Chords

ریتم 6/8 شاد

C#mکنار تو تو آغوشت ببین Aدنیام چه آرومه
C#mتورو خواستن دوست داشتن Aبرای من چه آسونه
C#mتو نور پشت Bپلکامی که Aوقت صبح دل C#mانگیزه
C#mتو که باشی تو Bآغوشم بهمA خوشبختیG#m نزدیکه
C#mبرای فتح F#mقلب من یه Bلبخند تو Eکافی بود
تو کهA بودی کنار F#mمن همه Bدنیا G#mاضافی بود
C#mبرای فتح F#mقلب من یه Bلبخند تو Eکافی بود
تو کهA بودی کنار F#mمن همه Bدنیا G#mاضافی بود
C#mبا هرکی با تو بدA باشه منمB مثل تو بد C#mمیشم
C#mبا عشقت Bامتحانم کن با یه F#mدنیا طرف G#mمیشم
C#mبرای فتح F#mقلب من یه Bلبخند تو Eکافی بود
تو کهA بودی کنار F#mمن همه Bدنیا G#mاضافی بود

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا