آکورد فاصله از سیاوش قمیشی

ریتم 4/4

تبلچر های سیاوش قمیشی

Cmمن میگم Fmمنو شکستن چشم E♭فانوسمو بستم
تو B♭میگی خدا بزرگه A♭ ماهو میده بهB♭ شب Cmمن
من میگمFm آخه دلم بود اونکه افتادهE♭ به خاکت
تو Bمیگی سرت سلامت B♭آیینه هA♭ا زلال و B♭پاکه
A♭آیینه ها B♭زلال و Cmپاکه
اینهG که فاصله ها رو نمیشه باگریه پرA♭ کرد
یکیمون بهار سرB♭خوش یکیمون پاییزCm پردرد
من میگمG فاصله مرگه بین دستای تو A♭تامن
تو میگیB♭ زندگی اینه حاصل Cmعشق تو با من
من میگم Gحالا بسوزم یا که باA♭ غصه بسازم
تو Gمیگی فرقیA♭ نداره من کهFm چیزی نمیG بازم
من میگم Cmاینجارو باGختی عمریA♭ که رفته Gنمیاد
تو میگیA♭ قصه همین Fmبود تو یه برگیG توی این باد

 

نت و تبلچر های سیاوش قمیشی
فرنگیس
عاشق
روز برفی
نفس بکش
جزیره
گل و تگرگ

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا