آکورد امروز میخوام بهت بگم از سیروان خسروی

Sirvan Khosravi – Emrooz Mikham Behet Begam Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی Bb

 


B♭ـــــFsus4ـــــE♭ـــــFـــــB♭ـــــE♭ـــــA♭ـــــFـــــB♭

اگه هنوB♭ز به یادِ Fتو چشماA♭مو رو هم میذاE♭رم

اگه B♭تو حسرتت Fهنوز هزارو E♭یک غصه دارم

اگه شباGm به عشقِF تو Cmپلک روی پلک نمیذارم

B♭میخوام E♭تو اینو بدوB♭نی من راهِ برFsus4گشت نداFرم

Cامروز میخوام بهت بگمEm کسی نمیرسه به پات

Amامروز میخوام بهت بگم هیشکیEm نیومده به جاDmت  F Cامروز میخوام بهت بگمEm کسی نمیرسه به پات

Amامروز میخوام بهت بگم هیشکیEm نیومده به جاDmت  F ـــــC

نمیتوB♭نم نشون Fبدم دلم A♭چه گوشه گیر شدE♭ه

بیا B♭و اشکامو ببین Fاگرچه E♭خیلی دیر شده

باورِ این Gmکه بتوFنم بی تو باCmشم سخته برام

B♭نمیشهE♭ که دل بکنم B♭عشقو بذارمFsus4 زیرِ پامF Cامروز میخوام بهت بگمEm کسی نمیرسه به پات

Amامروز میخوام بهت بگم هیشکیEm نیومده به جاDmت  F Cامروز میخوام بهت بگمEm کسی نمیرسه به پات

Amامروز میخوام بهت بگم هیشکیEm نیومده به جاDmت به جاFت

B♭ـــــA♭ـــــCmـــــE♭ـــــGـــــB♭ Cامروز میخوام بهت بگمEm کسی نمیرسه به پات

Amامروز میخوام بهت بگم هیشکیEm نیومده به جاDmت به جاFت

کاشکی تو چشمام بخوAmنی پشیموGنم از هرAm چی بودG

تمامِ تقصیرو Cبذار به پای این دلِC7 حسودA ، حسوDmد  G CـــــFـــــE♭

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا