آکورد الهه ناز از مهدی احمدوند

Mehdi Ahmadvand – Elaheye Naz Guitar Chord

 ریتم 4/4


Bmای Emالهه یA ناز F#mبمونی کاشBm با منEm بلند F#mپرواز
Aکاش F#mیه جوری Bmمیشد Emبا هم Aبسازن F#mکبوتر و Bmباز
Bmای Emالهه یA ناز توF#m واقعیBm من Emیه رویا F#mپرداز
Aای F#mالهه یBm ناز Emصدای توA ساز F#mسکوتتBm آواز
Aدنیا منو Emدیر با تو F#mآشنا Bmکرد دنیاF#m ستم هی Emبه عاشقا Bmکرد
Aاین حق نبود Gسهم ما از Emعشق Gدنیا با ماA این کارو Bmچرا کرد
F#mدنیا قشنگEm بود Aتو کتاباBm بهF#m ما که رسید Emخراب و بی Bmرحم
بچرخA و بچرخونEm ما رو  Bmدنیا
تو F#mگیج بره آخرEm ما سراBmمون
ام Aروز که هرEm جوری گذشتG رفت
چی Emفردا رو خوابA دیدی براBmمون
یه F#mوقتا یه جوریEm بشه حاBmلت
F#mکه از خودتو Emدنیا شی Bmبیزار
Bmای Emالهه یA ناز F#mبمونی کاشBm با منEm بلند F#mپرواز
Aکاش F#mیه جوری Bmمیشد Emبا هم Aبسازن F#mکبوتر و Bmباز
Bmای Emالهه یA ناز توF#m واقعیBm من Emیه رویا F#mپرداز
Aای F#mالهه یBm ناز Emصدای توA ساز F#mسکوتتBm آواز

4.6/5 - (20 امتیاز)
دریافت آکورد های حرفه ای در تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا