آکورد ادامه بده از رضا یزدانی

Reza Yazdani – Edame Bede Guitar Chord

 ریتم 2/4

 

E♭ـــــ(  B♭ـــــCmـــــGmـــــE♭  )2

E♭ادامه بده به Gmلبخند ، A♭به نگاه ، B♭به جشن

Fdimاز همان حرف های ساده بزن

مثلا بگو Cmچه روزِ بدی A♭چه غذای بی نمکی

Fmو هوا چه گرGsus4فته ست G E♭ادامه بده Gmبه معجزهA♭ به حضور B♭به عطر

Fdimو از همان کارهای ساده بکن

مثلا بیاCm دکمه ی پیرهنم را بدوز

A♭روزنامه بخوانFm یا بزن زیرِ آوازِ Gsus4بی حوصلـGـگیت

Cmاما فقط ادFmامه بده B♭این روزهای هوE♭لناک را

A♭بی نمک ، بدFmونِ دکمه ،Gsus4 ابری   G Cmنیستیو Fmاتفاقهای Gsus4تلخ Gساده میوفتند

Cmنیستیو Fmترسهای Gsus4کوچک Gبزرگ میشوند  Cm B♭mو مهم نیست چند Cشنبه است

و B♭mمهم نیست ساCعت چند است

B♭mچه احمقانه زCنده ام

B♭mچه وحشیانه Cنیستی

Cچه احمقانه زنده ام Fmچه وحشیانه نیستی

Gsus4چه عاشقانه بود عمرمان Gچه زخمِ روزمره ای

GـــــGsus4ـــــFmـــــA♭ـــــE♭ـــــB♭ـــــFmـــــCm E♭ـــــB♭ـــــCmـــــGmـــــE♭

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید