آکورد دوراهی از امیرعباس گلاب

Amir Abbas Golab – Dorahi Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی Bm

 


Bmدو راهی رسیده به من؛ نمیـGـخواد ازم رد بشه
Aدو راهی رسیده به من؛ F#mمنو تو خودش میکشه
Bmدوباره رسیدیم به هم؛ تو این Gشهرِ آدم فروش
Aچه دنیای کوچیکیه! لباسِ F#mعروسک بپوش
Bmتو این خونه رو یادته؛ Gزوایاشو از بر شدی
Aهمین گوشه مدیونتم؛ F#mهمین گوشه پرپر شدی
Bmچقدر ناله کردی نرو… Gچقدر ناله کردی بمون
Aچقدر ناله هات یادمه! F#mخودم قفل کردم درو
Gخودم عاشقت کردمو Emخودم بی تفاوت شدم
Aخودم کشتمت تا یه عمر؛ F#mبمونی برای خودم

Gبمونی برای خودم F#mبمونی برای خودم
Bmدو راهی شبیه یه روح؛ Gشب از خوابِ من میپره
Aیکی عکساتو میکشه؛ F#mیکی اسمتو میبره
Bmدارن ذره ذره منو؛ Gتو خونِ تو حل میکنن
Aلباسای خوابت هنوز،F#m شبامو بغل میکنن
Gشبامو بغل میکنن؛ Emلباسای خوابت هنوز
Aچه دنیای کوچیکیه؛ F#mلباس عروسک بپوش
Bmچقدر ناله کردی نرو… Gچقدر ناله کردی بمون
Aچقدر ناله هات یادمه! F#mخودم قفل کردم درو
Gخودم عاشقت کردمو Emخودم بی تفاوت شدم
Aخودم کشتمت تا یه عمر؛ F#mبمونی برای خودم

تبلیغات فروشگاه پوشاک کاموایی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا