آکورد دنیا که اینجوری نمیمونه همیشه از مهستی

Mahasti –Donya Chords

ریتم 6/8 شاد

Emدنیا کهD اینجوریAm نمیمونه Emهمیشه
یه روز میایD میگم Amنمیخوام و Emنمیشه
Amخیال نکنG همیشه Amدلم برات Emمیمیره
Amیه روزی برGمیگردی Amکه دیگه خیلیEm دیره
Emیه روز میای سراغم که خیلی Amوقته رفتم
هزار هزار Dبهونه از اون نگات گرفتم
Emاین روزارو یادت باشه که یه وقت نگیAm نگفتی
Dاون روزا دور نیست که به یاده من بازمEm نیفتی
Emیه وقتی برمیگردی Gکه فایده ایAm نداره
Dهر چی سرم آوردیAm دنیا سرتEm میاره
Emیه وقتی برمیگردی Gکه فایده ایAm نداره
Dهر چی سرم آوردیAm دنیا سرتEm میاره
Emدنیا کهD اینجوریAm نمیمونه Emهمیشه
یه روز میایD میگم Amنمیخوام و Emنمیشه
Amخیال نکنG همیشه Amدلم برات Emمیمیره
Amیه روزی برGمیگردی Amکه دیگه خیلیEm دیره
Emیه روز میای سراغم که خیلی Amوقته رفتم
هزار هزار Dبهونه از اون نگات گرفتم
Emاین روزارو یادت باشه که یه وقت نگیAm نگفتی
Dاون روزا دور نیست که به یاده من بازمEm نیفتی
Emیه وقتی برمیگردی Gکه فایده ایAm نداره
Dهر چی سرم آوردیAm دنیا سرتEm میاره
Emیه وقتی برمیگردی Gکه فایده ایAm نداره
Dهر چی سرم آوردیAm دنیا سرتEm میاره

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا