آکورد دخترانه از مهدی یراحی

Mehdi Yarrahi – Dokhtaraneh Guitar Chord

 ریتم 3/4 

 


DـــــGmـــــEmـــــBm

BmـــــF#ـــــEmـــــG

BmـــــEmـــــBmـــــEm

Emآروم بگیر F#ای دخترِBm تنها Emاین نقشهF# آخر نقشِ برBm آبه

از Emمشرقِ F#دلگیرِ Bmاین خونه Gخاموشی میرG7ه نور میتاBmبه

Emدیگه نترسA از پچ پچه Dهاشون Emآروم بگیرF# آدمکاBm خوابن

Emفردا بیاAدش تازه Dمیفهمن یه F#عمره که تو قعرِ مرBmدابن

بیرEmون بیاF# از پیله Bmی ابرا Emخالی شو از F#شبهای دBmلشوره

Emابری که F#دنیاتو سیاه Bmکرده Gبارون میشهG7 اشکاتو Bmمیشوره

Emچشماتو وا Aکن رو به خورDشیدی کهEm با تو ازF# رنگین کمون Bmمیگه

Emبعد از هجوAمِ وحشیِ Dطوفان از Emباورِ یه F#آسمون Bmمیگه

Bmجنگل از تو چشم برGنمیداره Bmشب اومده آرGوم و مهتابیEm

F#از قلبِ مردابا شکوفا شو Emبیرون بیاG نیلوفرِ Bmآبی    F#

Bmدستِ منو توی Gدستت ببین Bmکی قیدِ Bرویاتو آEmسون زده

Emبا هر Gmطپش پاشو Bmگم میشیG پیدا شو C#فردا پرF# از بودBmنه

Emاز مرزِ Aشب رد شو Dپروازِ Gبی حد شو C#که آسموF#ن   روGشنه    Cm

Fmآروم بگیر Gای دخترِ Cmدریا Fmاین نقشه آGخر نقشِ بر Cmآبه

ازFm مشرقِ Gدلگیرِ Cmاین خونه A♭خاموشی میرA♭7ه نور میتاCmبه

Fmناگفتنی B♭های سکوE♭تت رو Fmآویزه کن Gبه گوشِ آCmدمها

Fmبا هر نفسB♭ مُردن رو حاE♭شا کن

Fmآروم بگیرG ای دخترِCm تنها B♭، آروم بFmگیر  Gای دخترِ Cmدریا

B♭   آروFmم بگیر Gای دخترِCm آبی B♭،  آروFmم بگیر Gتو شبِ Cmمهتا B♭بی

Fmآروم بگیر Gای دCmخترِ شبها B♭ ، آرFmوم  Gبگیر  Cmای دخترِB♭ فردا

5/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید