آکورد گریه نکن از امین قباد

آکورد گیتار گریه نکن از امین قباد

Amin Ghobad – Gerye Nakon Dare Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی Db

 


D♭ـــــG♭ــــــD♭ــــــA♭ــــــA♭sus4ــــــE♭mــــــG♭ــــــD♭

چشاتD♭ حیفه انقدD♭sus4ر گریه نکن B♭mــــــE♭m  گریه نکن B♭m ـــــE♭m   گریه A♭نکن

یه کاD♭ری نکن بغضِ من بشکنهB♭m ــــــE♭m گریه B♭mنکن ـــــــE♭m   گریه A♭نکن

خودت E♭mخوب میدونی که قلبم هنوز B♭mفقط واسه لبخندِE♭m تو میزنه

A♭ گریه G♭نکن ، A♭نکن

نمیذB♭mارم اصلا تو تنها بشی G♭مثل سایه من راه میام پا به پات

A♭نمیخوام ببینم دیگه اشکتو Fmهنوزم میمیرم واسه خندهG♭ هات

گرD♭یه نکنG♭ ، گرD♭ یه نکن G♭

گرD♭یه نکنG♭ ، گریـB♭mــــــــهD♭ نکن A♭ G♭ــــــFmــــــB♭mــــــE♭mــــــFmــــــFmــــــD♭ــــــG♭ــــــFmــــــD♭

 

نمیذارم اصلا تو تنها بشی …

گریـD♭ــــــــــــــــD♭sus4ـــه نــG♭ـکن ، گرD♭یه نکن A♭

گریـB♭mــــــــهD♭ نکن A♭ ، گرG♭ یه نکن A♭ نکن D♭

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا