آکورد دلپوش از ابی

Ebi – Delpoosh chords

ریتم 6/8 شاد

Amآهای بذار E بپوFشمت Amمثله لباEسه مهموFنی تور سپیدGی دست یادF یا مثله رختDm زندEونی
Amانگشتای EکشیدF تو Amکش بده تاE آخرF من بوسه ی داGغمو بگیر Fتا که نیفتهDm از Eدهن
AmشراGب صد Fساله Eی من Dmوقتشه کهE بنوDmشمتE
AmوقتشهG عرFیانتر Eبشم Dm بپوEشمت F بپوEشمت
Amمزمزه کن زمزممو Eخانوم Amیک سره کن هر تکه مو Eخانوم
Amبزن Gبزن Fزخمه بزن DmخانوEم ایAm مرGحم Fزخمای من DmخانوEم
Amگیتار دل ساز خوشگلE خانوم Amای همه ام ای زنه زن Eخانوم
Amدر بسترGم Fستاره شو DmخانوEم ازAm سرGخوشی Fفواره شو DmخانوEم
AmشراGب صد Fساله Eی من Dmوقتشه کهE بنوDmشمتE
AmوقتشهG عرFیانتر Eبشم Dm بپوEشمت F بپوEشمت
Amآهای بذار E بپوFشمت Amمثله لباEسه مهموFنی تور سپیدGی دست یادF یا مثله رختDm زندEونی
Amانگشتای EکشیدF تو Amکش بده تاE آخرF من بوسه ی داGغمو بگیر Fتا که نیفتهDm از Eدهن
AmشراGب صد Fساله Eی من Dmوقتشه کهE بنوDmشمتE
AmوقتشهG عرFیانتر Eبشم Dm بپوEشمت F بپوEشمت
Amمزمزه کن زمزممو Eخانوم Amیک سره کن هر تکه مو Eخانوم
Amبزن Gبزن Fزخمه بزن DmخانوEم ایAm مرGحم Fزخمای من DmخانوEم
Amگیتار دل ساز خوشگلE خانوم Amای همه ام ای زنه زن Eخانوم
Amدر بسترGم Fستاره شو DmخانوEم ازAm سرGخوشی Fفواره شو DmخانوEم
AmشراGب صد Fساله Eی من Dmوقتشه کهE بنوDmشمتE
AmوقتشهG عرFیانتر Eبشم Dm بپوEشمت F بپوEشمت

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید