آکورد دل و دلدار از مجید پارسا

Majid Parsa  – Delo Deldar Guitar Chord

 ریتم 6/8

 


BmـــــGـــــBm Bmدل را به توEm دادمو تا F#mسر بدهم برBm باد

بنده یEm عشقمو از F#mهر دو جهان Aآزاد

درGدانه ی زیبا رخِ ماF#درزاد

به دامت اBmفتادم زنداEmنیِ در F#mبندِ تو Bmآزادم

خوشEm موقع رسیدیF#m تو به فرAیادم

تو هماGنی که هرگز نرودF# یادم

Bmدل و دلداEmر توییBm عاشقِ Emبیمار منم

Aآن که جاGنش برودF#m در طلبِ Bmیار منم

Bmتوی شیرEmین ادا با Bmدلِ من Emترش نکن

Aجز من Gحتی نفسیF#m دل به کسی Bmخوش نکن

F#ـــــF#mـــــAـــــEmـــــGـــــBmـــــF#mـــــAـــــEmـــــBm

تب Bmکن که بمیرم که ببینی که چگونه ز تبت Emجان بدهم

توA گل بده در قلبمو من هر شب و روز پای توD باران بدهم  F#

تو Bmدلبرِ خوش نامِ خوش آوازه ی خوش معرفتوEm نازِ منی ، طناز منی

تو Aنیمه ی پنهانِ منو جانِ منو فاشترینD رازِ منی ، پرِ پرF#وازِ منی  Bm

 

دل و دلدار تویی عاشقِ بیمار منم …

F#ـــــF#mـــــAـــــEmـــــGـــــBmـــــF#mـــــAـــــEmـــــBm

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید