آکورد دل دیوونه از مصطفی راغب

Mostafa Ragheb – Dele Divooneh Guitar Chord

 ریتم 6/8 شاد گام اصلی Bbm

 

 


2( FmـــــG♭ـــــE♭mـــــB♭m )

دلِ B♭mمن به نگاE♭mت گره G♭خورد یه شب کنارِ درFmیا

بیا B♭mنازنینم هنوE♭mزم همونم که برG♭ی میشه غریب وFm تنها

آخه B♭mمن هنوزم دوسِت دارم به اندازه یE♭m چشمام

آخه Fبرنمیاد ازمE♭m دور شه از دستِ تو G♭دستام

آخه B♭mواسه قلبم Bنمیشه کسیB♭ مثل تو ایE♭m داد

چی اوFمد سرِ تو که عشقِ E♭mمن از چشم تو اG♭فتاد ، ای Fmوای

ایE♭m دلِ دیوونه چی شد B♭mکه نمیمونه

چی شد G♭که عاشقی و قدرِ Fعشقتو نمیدونه

ای E♭mدلِ دیوونه چی شد B♭mکه نمیفهمه

بدونِ G♭اون میمیری و هنوزمF با تو بی رحمه

2( FmـــــG♭ـــــE♭mـــــB♭m )

هنوB♭mزم به نگات همون E♭mحسیو دارم که داFشتم

آخرE♭mش همینجاست بگو خسته ای روراست

برو Fولی نگو دوسِت نداG♭شتم

آخه B♭mمن هنوزم دوسِتD♭ دارم به اندازه یA♭ چشمام

آخه Fبرنمیاد ازمE♭m6 دور شه از Fدستِ تو دستام B♭m

آخه B♭mواسه قلبم Bنمیشه کسی B♭مثل تو ایE♭m داد

چی اوBمد سرِ تو که عشقِG♭dim من ازF چشم تو افتاG♭د ، ای  Fوای

2( FmـــــG♭ـــــE♭mـــــB♭m )

4/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید